Būvniecības līgums ir pamatdokuments, uz kura pamata tiek organizēta būvniecības darbu veikšana kā arī pušu, pasūtītāja un būvnieka, savstarpējā komunikācija un sadarbība. Līgums palīdz nodrošināt, ka saskaņā ar fiksētajiem nosacījumiem tiks sasniegts vēlamais rezultāts.

Pasūtītājs, kuram vispārējā gadījumā ir neliela saskare ar būvdarbiem, bieži vien gandrīz pilnībā piekrīt būvuzņēmēja piedāvātajam līguma projektam, un izdara tajā dažas izmaiņas. Bet labāks risinājums ir tad, ja pasūtītājs būvniecības līgumu ir kārtīgi izskatījis, un ar līgumu ir sedzis sev svarīgas prasības un riskus. Apskatīsim vairākas tēmas, kuras no pasūtītāja viedokļa būtu svarīgi korekti iekļaut līgumā.

Būvniecības līgumā ir ieteicams korekti atspoguļot:

Projekta dokumentāciju, citus darba apjomus un saturu aprakstošos dokumentus.

Atsauces uz projekta dokumentāciju, cenu piedāvājumiem vai citiem pamatdokumentiem. Šie darba saturu un apjomu fiksējošie un aprakstošie dokumenti lielākoties tiek pievienoti kā līguma pielikumi. Būtu svarīgi sekot, lai galīgajā dokumentā nonāktu pēdējā projekta versija, kā arī visas iepriekšējās vienošanās un precizējumi, par kuriem līguma puses vienojās pārrunās pirms līguma noslēgšanas.

Kvalitātes prasības.

Ja projekta dokumentācija neatspoguļo konkrētas kvalitātes prasības, tad tās ir jāiekļauj līgumā. Konkrētas norādes uz kvalitātes prasībām vēlāk būvniecības fāzē ļaus pieprasīt darba kvalitāti un kontroli.  Izplatīta iespēja ir līgumā izmantot atsauci uz darba nozari orientētā RYL (Somijā izmantojamās “Vispārējās kvalitātes prasības būvniecības darbiem”) krājuma 2. klases kvalitātes prasībām.

Projekta izmaiņas.

Ir neizbēgami, ka būtībā katram objektam būvniecības darbu gaitā ir jāveic nelielas izmaiņas.  Līgumā būtu jāvienojas, kā notiek līguma izmaiņu administrācija, kas organizē izmaiņu atspoguļošanu līgumā un kā tas nonāks līdz visām saistītajām pusēm.  Ja projekta izmaiņas netiek administrētas, tas parasti noved pie situācijas, kad, piemēram, kādā projekta posmā tiek izmantota nepareiza projekta versija, kas kopsavilkumā pasūtītājam lielākoties nozīmē papildus laika un naudas patēriņu.

Būvniecības visu risku apdrošināšana jeb CAR apdrošināšana.

CAR apdrošināšana ir paredzēta tieši būvējamo ēku apdrošināšanai būvniecības perioda laikā, un tā palīdz mazināt iespējamos riskus, tostarp, piemēram, uzglabāto būvmateriālu zādzības gadījumā. Parasti šādu apdrošināšanu būvuzņēmējs noslēdz uz visu būvniecības periodu.  Būtu ieteicams sekot, lai CAR apdrošināšana būtu spēkā esoša vai pagarināta, ja tiek pagarināts būvniecības periods. CAR apdrošināšanas polise parasti tiek pievienota kā viens no līguma pielikumiem.

Izpildes dokumentu vākšana (vēlams elektroniskā veidā).

Būvuzņēmējam ir likumā noteikta prasība visa būvniecības perioda laikā noformēt un iesniegt izpildes dokumentāciju, kas apliecina, ka būvniecība ir notikusi atbilstoši projektam un prasībām. Lielākā daļa no būvniecības periodā sastādītās dokumentācijas pasūtītājam vēlāk ir jāiesniedz Ēku (būvju) reģistra elektroniskajā vidē, lai saņemtu lietošanas atļauju.  Tādēļ ir ļoti vēlams organizēt visas izpildes dokumentācijas sastādīšanu un parakstīšanu elektroniski, kas vēlāk samazina nepieciešamo darbu veikšanu dokumentu skenēšanai.

 

Darba pieņemšana, norēķināšanās un termiņi.

Līgumā ir skaidri jāfiksē darbu un darba posmu pieņemšanas un norēķinu kārtība. Ieteicamais risinājums ir vadīties pēc termiņa un maksājumu grafikā aprakstītajiem darba posmiem, par kuriem tiek noslēgta vienošanās, kā arī kas ir saistīti ar termiņu. Noteiktā termiņa beigās būvnieks uzaicina pasūtītāju pārbaudīt darbus, kas ir aprakstīti noteiktajā darba posmā.  Pasūtītājam parasti saskaņā ar līgumu ir 2-3 dienas, lai pārbaudītu veiktos darbus, bet praksē būvnieks atbildi jau gaida pārbaudes dienā. Ja darba posmā ir defekti, tad pasūtītājs fiksē tos un iesniedz būvniekam. Lai darbi netiktu pārtraukti, pārbaudes aktā ir ieteicams fiksēt, ka būvnieks var iesniegt rēķinu par darbu daļu, kas ir paveikta bez trūkumiem, bet summa par darba daļu, kas izpildīta ar trūkumiem, tiek noņemta no akta, un par to norēķini tiek veikti pēc trūkumu novēršanas.